परमात्म्याची माया

मी एक साधनी:
जन्माला येणार्‍या माणसांमध्ये हे भेद कशामुळे असतात? ही भेदयुक्त जगाची निर्मिती कोण करतो?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
जगामध्ये हा दिसणं हा परमात्म्याच्या त्रिगुणी मायेचा प्रभाव आहे.
ही माया दैवी व गुणमयी आहे, ती तरुन जायला फार कठीण आहे.
जे परमात्म्याला निरंतर भजतात तेच या मायेतून तरून जातात.
ही माया जिवाचे स्वरूपाविषयीचे (जीवात्म्याविषयीचे) ज्ञान हिरावून घेते.
त्यामुळे मूढ-अज्ञानी जीव परमात्म्याला भजत नाहीत कारण तीन गुणांच्या भावांमुळे हे सर्व जग मोहित होतं.

॥श्रीराम समर्थ॥

परमात्म्याची माया

परमात्म्याच्या शक्तींपैकी प्रमुख शक्तीला महामाया म्हणतात.

तिचे काम परमात्म्याच्या अनंत अंशावर आवरण घालणे. व त्यांच्या जन्मदात्याचे विस्मरण करणे हे आहे.

सत्त्व, रज, तम हे गुण, पंचमहाभूते, अहंकार यांच्या साहाय्याने ती जीवात्म्याला मोहात पाडते

Syndicate content