आत्मसंयमयोग

मी- एक साधनी:
सहाव्या अध्यायात सांगितलेला आत्मसंयमयोग कसा असतो, महाराज ?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
आत्मसंयमयोग दुःखी संसारापासून सोडविणारा हा योग आहे.
------------------------
मी- एक साधनी:
तो कसा आचरावा?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
साधकाने स्वतःच स्वतःचा संसारसमूहातून उध्दार करुन घ्यावा.
स्वतःला अधोगतीला जाऊ देऊ नये.
मनुष्य स्वतःच स्वतःचा मित्र आहे आणि स्वतःच स्वतःचा शत्रू आहे.
मन-इंद्रिये-शरीराला वश करुन घेउन, आशारहित होऊन, संग्रहरहित होऊन साधकाने एकाकी रहावं आणि आत्म्याला परमात्म्यामध्ये लावावं.

Syndicate content