विश्व

मी एक साधनी:
त्रिगुणात्मक जगाचा निर्माता आणि त्याने निर्माण केलेले विश्व यांचे नाते कसे असते?

माझ्या मनातील सद्गुरु:
परमात्म्या स्वतःचे वर्णन सांगतोय की सर्व भूतांच्या उत्पत्तीचे कारण मीच आहे, चराचरात असे एकही भूत नाही जे माझ्याशिवाय असेल.
माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही.
जी वस्तू विभूतियुक्त, श्रीयुक्त, शक्तियुक्त आहे ती माझ्या तेजाच्या अंशाची अभिव्यक्ति आहे.
हे संपूर्ण जग फक्त एका अंशाने धारण करुन मी स्थित आहे.
------------------------
जगाची निर्मिती ज्या परब्रह्माने केली, ते परब्रह्म असे आहे-
ते सर्व भूतांच्या आंत व बाहेर आहे,

Syndicate content