परमपद

परमपद -
मी- एक साधनी:
हे परमपद कसे आहे असं भगवंत सांगतात?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
वेदवेत्ते याला अक्षरब्रह्म म्हणतात. यती विरक्त होऊन यात प्रवेश करतात.

Syndicate content