महाराजांनी रचलेले अभंग

महाराजांनी रचलेले अभंग
------------------------------
संदर्भ - चरित्र पान ६२९ ते ६३२