काही निवडक पत्रातील मार्गदर्शनाचे सार

काही निवडक पत्रातील मार्गदर्शनाचे सार

चरित्रामध्ये एकूण १७ पत्रांचा मजकूर दिलेला आहे.
प्रवचनांच्या पुस्तकात एकूण ३६ पत्रांचा समावेश केलेला मला आढळला.

त्यातील काही मोजके मुद्दे इथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

http://www.anandachedohi.com/node/53

॥श्रीराम समर्थ॥