सर्व शांति - प्रधानदेवता व उपदेवता

सर्व शांति - प्रधानदेवता व उपदेवता
-------------------------------
१) ५० वर्षे - वैष्णवीशांति -
प्रधान देवता - विष्णु
उपदेवता - मृत्युंजयत्र्यंबक
---------------------
२) ५५ वर्षे - वारुणीशांति
प्रधानदेवता - वरुण
उपदेवता - त्र्यबंक
------------------
३) ६० वर्षे - उग्ररथशांति
प्रधानदेवता - मार्कंडेय
उपदेवता - मृत्युंजयत्र्यंबक
--------------------
४) ६५ वर्षे - मृत्युंजय-महारथी
प्रधानदेवता - मृत्युंजयमहारथ
उपदेवता - त्र्यंबक
------------------
५) ७० पूर्ण - भैमरथीशांति
प्रधानदेवता - भीमरथ-मृत्युंजय-रुद्र
अधिदेवता - वरुण
प्रत्यधिदेवता - आशापाल
उपदेवता - त्र्यंबक
-------------------
६) ७५ वर्षे - ऐंद्रीशांति
प्रधानदेवता - इंद्र कौशिक
परिवारदेवता - सहस्राक्षादय ८
उपदेवता - त्र्यंबक
---------------------
७) ८० वर्षे - सहस्रचंद्रदर्शनशांति
प्रधानदेवता - सहस्रसंख्या-दर्शन-गुणवि.चंद्र
अधिदेवता - त्र्यंबक
प्रत्यधिदेवता - कालस्वरूपसूर्य
-------------------------
८) ८५ वर्षे - रौद्रीशांति
प्रधानदेवता - मृत्युंजयरुद्र
उपदेवता - मृत्युंजयत्र्यंबक
-----------------------
९) ९० वर्षे - कालस्वरूप-सौरी शान्ति
प्रधानदेवता - कालस्वरुपसूर्य
उपदेवता - मृत्युंजयत्र्यंबक
-----------------------
१०) ९५ वर्षे - त्र्यंबक-मृत्युंजय शांति
प्रधानदेवता - मृत्युंजयरुद्र
-----------------
११) १०० वर्षे - महामृत्युंजयशांति
प्रधानदेवता - महामृत्युंजय
परिवारदेवता - विश्वेश्वरादि-एकादश-रुद्र
उपदेवता - सूर्य

॥श्रीराम समर्थ॥