श्रीरामसहस्रनामावलि

श्रीरामसहस्रनामावलि
॥श्री॥
अद्य पूर्वोच्चरितशुभपुण्यतिथौ,
श्रीरामचंद्र देवताप्रीत्यर्थं सहस्रनामभि:
तुलसीदलसमर्पणं करिष्ये॥

॥अथ ध्यानं॥
वामेभूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ । पश्चात्‌ सुमित्रासुत: ॥

शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्व दलयो: । वाय्‌वादि कोणेषुच ॥
सुग्रीवश्च बिभीषणश्च युवराट्‌ । तारासुतो जांबवान्‌ ॥
मध्ये नीलसरोज कोमलरुचं । रामंभजे श्यामलम्‌ ॥
*****

प्रतिश्वासं सविश्वासं रामं वद दिने दिने ।
को विश्वास: पुन: श्वास आगमिष्यति वा न वा ॥
श्रीराम: शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति: ।
रामेण प्रतिहन्यते कलिमल: रामाय कार्यं नम: ॥
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे ।
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय: ॥
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि ।
इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ॥

॥अथ श्रीराम सहस्रनामावलि:॥
॥श्री गणेशायनम:॥

१) ॐ काकुस्थाय नम: ।
२) ॐ कमलानाथाय नम: ।
३) ॐ कोदंडिने नम: ।
४) ॐ काननाश्रयाय नम: ।
५) ॐ कार्मुकिने नम: ।
६) ॐ काननरथाय नम: ।
७) ॐ कौसल्यानंदवर्धनाय नम: ।
८) ॐ कोदंडभंजनाय नम: ।
९) ॐ काकध्वंसिने नम: ।
१०) ॐ कार्मुकभंजनाय नम: ।
११) ॐ कामारिपूजकाय नम: ।
१२) ॐ कर्त्रे नम: ।
१३) ॐ कर्बूरकुलनाशाय नम: ।
१४) ॐ कबंधारये नम: ।
१५) ॐ क्रतुत्रात्रे नम: ।
१६) ॐ कौशिकाह्लादकारकाय नम: ।
१७) ॐ काकपक्षधराय नम: ।
१८) ॐ कृष्णाय नम: ।
१९) ॐ कृष्णोत्पलदलप्रभाय नम: ।
२०) ॐ कंजनेत्राय नम: ।
२१) ॐ कृपामूर्तये नम: ।
२२) ॐ कुंभकर्णविदारणाय नम: ।
२३) ॐ कपिमित्राय नम: ।
२४) ॐ कपित्रात्रे नम: ।
२५) ॐ कपिकालाय नम: ।
२६) ॐ कपीश्वराय नम: ।
२७) ॐ कृतसत्याय नम: ।
२८) ॐ कलाभोगिने नम: ।
२९) ॐ कलानाथमुखछवये नम: ।
३०) ॐ काननिने नम: ।
३१) ॐ कामिनीसंगिने नम: ।
३२) ॐ कुशताताय नम: ।
३३) ॐ कुशासनाय नम: ।
३४) ॐ कैकयीयशसंहर्त्रे नम: ।
३५) ॐ कृपासिंधवे नम: ।
३६) ॐ कृपामयाय नम: ।
३७) ॐ कुमाराय नम: ।
३८) ॐ ककुभत्रात्रे नम: ।
३९) ॐ करुणामयविग्रहाय नम: ।
४०) ॐ कारुण्याय नम: ।
४१) ॐ कुमुदानंदाय नम: ।
४२) ॐ कौसल्यागर्भसेवनाय नम: ।
४३) ॐ कंदर्पनिंदितांगाय नम: ।
४४) ॐ कोटिचंद्रनिभाननाय नम: ।
४५) ॐ कमलापूजिताय नम: ।
४६) ॐ कामिने नम: ।
४७) ॐ कमलापदसेविताय नम: ।
४८) ॐ कोसलेयाय नम: ।
४९) ॐ कृपाधात्रे नम: ।
५०) ॐ कल्पद्रुमनिषेविताय नम: ।
५१) ॐ खड्‌गहस्ताय नम: ।
५२) ॐ खरध्वंसिने नम: ।
५३) ॐ खरसैन्यविदारणाय नम: ।
५४) ॐ खरपुत्रप्राणहत्रे नम: ।
५५) ॐ खंडितासुरजीवनाय नम: ।
५६) ॐ खलांतकाय नम: ।
५७) ॐ खरथवराय नम: ।
५८) ॐ खंडितेशधनुषे नम: ।
५९) ॐ खेदिने नम: ।
६०) ॐ खेदहराय नम: ।
६१) ॐ खेददायकाय नम: ।
६२) ॐ खेदवारणाय नम: ।
६३) ॐ खेदघ्ने नम: ।
६४) ॐ खरघ्ने नम: ।
६५) ॐ खड्‌गिने नम: ।
६६) ॐ क्षिप्रप्रासाददायकाय नम: ।
६७) ॐ खेलत्खंजननेत्राय नम: ।
६८) ॐ खेलत्सरसिजाननाय नम: ।
६९) ॐ खगचंचुसुनासाय नम: ।
७०) ॐ खंजनेशाय नम: ।
७१) ॐ सुलोचनाय नम: ।
७२) ॐ खंजरीटपतये नम: ।
७३) ॐ खंजरीटविचंचलाय नम: ।
७४) ॐ गुणाकराय नम: ।
७५) ॐ गुणाग्रण्याय नम: ।
७६) ॐ गार्जितेशधनुषे नम: ।
७७) ॐ गुणसिंधवे नम: ।
७८) ॐ गयावासिने नम: ।
७९) ॐ गयाक्षेत्रप्रकाशाय नम: ।
८०) ॐ गुहमित्राय नम: ।
८१) ॐ गुहत्रात्रे नम: ।
८२) ॐ गुहपूज्याय नम: ।
८३) ॐ गुहेश्वराय नम: ।
८४) ॐ गुरवे नम: ।
८५) ॐ गौरव कर्त्रे नम: ।
८६) ॐ गुरुगौरवरक्षकाय नम: ।
८७) ॐ गुणिने नम: ।
८८) ॐ गुणप्रियाय नम: ।
८९) ॐ गौणिने नम: ।
९०) ॐ गर्गाश्रमनिषेवकाय नम: ।
९१) ॐ गणेशाय नम: ।
९२) ॐ गवयत्रात्रे नम: ।
९३) ॐ गवाक्षामोददायकाय नम: ।
९४) ॐ गंधमादनपूज्याय नम: ।
९५) ॐ गंधमादनसेविताय नम: ।
९६) ॐ गौरभार्याय नम: ।
९७) ॐ गुरुत्रात्रे नम:।
९८) ॐ गुरुयज्ञाधिपालकाय नम: ।
९९) ॐ गोदावरीतीरवासिने नम: ।
१००) ॐ गंगास्नायिने नम: ।
१०१) ॐ गणाधिपाय नम: ।
१०२) ॐ गरुत्मतिरताय नम: ।
१०३) ॐ गुर्विणे नम: ।
१०४) ॐ गुणात्मने नम: ।
१०५) ॐ गुणेश्वराय नम: ।
१०६) ॐ गारुडिने नम: ।
१०७) ॐ गंडकीवासिने नम: ।
१०८) ॐ गंडकीतीरचारकाय नम: ।
१०९) ॐ गर्भवासनियंत्रे नम: ।
११०) ॐ गुरुसेवापरायणाय नम: ।
१११) ॐ गीष्पतिस्तूयमानाय नम: ।
११२) ॐ गीर्वाणत्राणकारकाय नम: ।
११३) ॐ गौरीशपूजाकाय नम: ।
११४) ॐ गौरीहृदयानंदवर्धनाय नम: ।
११५) ॐ गीतप्रियाय नम: ।
११६) ॐ गीतरताय नम: ।
११७) ॐ गीर्वाणैर्वंदिताय नम: ।
११८) ॐ घनश्यामाय नम: ।
११९) ॐ घनानंदाय नम:।
१२०) ॐ घोरराक्षसघाताय नम:।
१२१) ॐ घनविघ्नविनाशाय नम: ।
१२२) ॐ घननादविनाशाय नम: ।
१२३) ॐ घनानंदाय नम: ।
१२४) ॐ घननादाय नम: ।
१२५) ॐ घनगर्जनवारणाय नम: ।
१२६) ॐ घोरकाननवासिने नम: ।
१२७) ॐ घोरशस्त्रविनाशकाय नम: ।
१२८) ॐ घनांगाय नम: ।
१२९) ॐ घातकाय नम: ।
१३०) ॐ घोराय नम: ।
१३१) ॐ घोरदर्पविनाशकाय नम: ।
१३२) ॐ घोरबाणधराय नम: ।
१३३) ॐ अघोराय नम: ।
१३४) ॐ घोरधन्वने नम: ।
१३५) ॐ पराक्रमाय नम: ।
१३६) ॐ घर्मबिंदुमुखश्रीमते नम: ।
१३७) ॐ घर्मबिंदुविभूषकाय नम: ।
१३८) ॐ घोरमारीचहंत्रे नम: ।
१३९) ॐ घोरवीरविघातकाय नम: ।
१४०) ॐ चंद्रवक्त्राय नम: ।
१४१) ॐ चंचलाक्षाय नम: ।
१४२) ॐ चंद्रमूर्तये नम: ।
१४३) ॐ चतुष्कलाय नम: ।
१४४) ॐ चंद्रकांतये नम: ।
१४५) ॐ चकोराक्षाय नम: ।
१४६) ॐ चकोरीनयनप्रियाय नम: ।
१४७) ॐ चंडबाणाय नम: ।
१४८) ॐ चंडधन्वने नम: ।
१४९) ॐ चकोरीप्रियदर्शनाय नम: ।
१५०) ॐ चंडतुराय नम: ।
१५१) ॐ चातुराय नम: ।
१५२) ॐ चित्तवाराय नम: ।
१५३) ॐ सुचंचुकाय नम: ।
१५४) ॐ चंचत्खड्‌गाय नम: ।
१५५) ॐ चलद्‌बाणाय नम: ।
१५६) ॐ चतुरंगबलाविन्ताय नम: ।
१५७) ॐ चारुनेत्राय नम: ।
१५८) ॐ चारुवक्त्राय नम: ।
१५९) ॐ चारुहासाय नम: ।
१६०) ॐ चारुप्रियाय नम: ।
१६१) ॐ चिंतामणिविभूषांगाय नम: ।
१६२) ॐ चिंतामणिमयाय नम: ।
१६३) ॐ रथिने नम: ।
१६४) ॐ चिंतामणिग्रहस्थायिने नम: ।
१६५) ॐ चिंतामणये नम: ।
१६६) ॐ मणिप्रियाय नम: ।
१६७) ॐ चित्तहर्त्रे नम: ।
१६८) ॐ चित्तरुपिणे नम: ।
१६९) ॐ चलचित्ताय नम: ।
१७०) ॐ चिंताचित्ताय नम: ।
१७१) ॐ चराचरभयत्रात्रे नम: ।
१७२) ॐ चराचरमनोहराय नम:।
१७३) ॐ चतुर्वेदमयाय नम: ।
१७४) ॐ चिंत्याय नम: ।
१७५) ॐ चिंतासागरवारणाय नम: ।
१७६) ॐ चंडकोदंडधारिणे नम: ।
१७७) ॐ चंडकोदंडखंडनाय नम: ।
१७८) ॐ चंडप्रतापयुक्ताय नम: ।
१७९) ॐ चंडेषवे नम: ।
१८०) ॐ चंडविक्रमाय नम: ।
१८१) ॐ चतुर्विक्रमयुक्ताय नम: ।
१८२) ॐ चतुरंगबलापहाय नम: ।
१८३) ॐ चतुराननपूज्याय नम: ।
१८४) ॐ चतु:सागरशासित्रे नम: ।
१८५) ॐ चमूनाथाय नम: ।
१८६) ॐ चमूभर्त्रे नम: ।
१८७) ॐ चमूपूज्याय नम: ।
१८८) ॐ चमूयुताय नम: ।
१८९) ॐ चमूहर्त्रे नम: ।
१९०) ॐ चमूभंजिने नम: ।
१९१) ॐ चमूतेजोविनाशकाय नम: ।
१९२) ॐ चामरिणे नम: ।
१९३) ॐ चारुचरणाय नम: ।
१९४) ॐ चरणारुणशोभनाय नम: ।
१९५) ॐ चर्मिणे नम: ।
१९६) ॐ चर्मप्रियाय नम: ।
१९७) ॐ चारवे नम: ।
१९८) ॐ मृगचर्मविभूषिताय नम: ।
१९९) ॐ चिद्रूपिणे नम: ।
२००) ॐ चिदानंदाय नम: ।
२०१) ॐ चित्स्वरूपिणे नम: ।
२०२) ॐ चराचराय नम: ।
२०३) ॐ छत्रचामरसंगिने नम: ।
२०४) ॐ छत्रीगणविभूषिताय नम: ।
२०५) ॐ छात्राय नम: ।
२०६) ॐ छत्रप्रियाय नम: ।
२०७) ॐ छत्रिणे नम: ।
२०८) ॐ छत्रमोहाय नम: ।
२०९) ॐ आर्तपालकाय नम: ।
२१०) ॐ छत्रचामरयुक्ताय नम: ।
२११) ॐ छत्रचामरमंडिताय नम: ।
२१२) ॐ छत्रचामरहर्त्रे नम: ।
२१३) ॐ छत्रचामरदायकाय नम: ।
२१४) ॐ छत्रधारिणे नम: ।
२१५) ॐ छत्रहर्त्रे नम: ।
२१६) ॐ छत्रत्यागिने नम: ।
२१७) ॐ छत्रदाय नम: ।
२१८) ॐ छत्ररूपिणे नम: ।
२१९) ॐ छत्रभोगिने नम: ।
२२०) ॐ छलात्मने नम: ।
२२१) ॐ छलविग्रहाय नम: ।
२२२) ॐ छिद्रहर्त्रे नम: ।
२२३) ॐ छिद्ररूपिणे नम: ।
२२४) ॐ छिद्रौघविनिषूदनाय नम: ।
२२५) ॐ छिद्रशत्रवे नम: ।
२२६) ॐ छिन्नरोगाय नम: ।
२२७) ॐ छिन्नधन्वने नम: ।
२२८) ॐ त्रिविक्रमाय नम: ।
२२९) ॐ छिन्नपत्रप्रदाय नम: ।
२३०) ॐ छेदकारिणे नम: ।
२३१) ॐ छलापघ्ने नम: ।
२३२) ॐ जानकीशाय नम: ।
२३३) ॐ जितमित्राय नम: ।
२३४) ॐ जानकीहृदयप्रियाय नम: ।
२३५) ॐ जानकीपालकाय नम: ।
२३६) ॐ जेत्रे नम: ।
२३७) ॐ जितशत्रवे नम: ।
२३८) ॐ जितासुराय नम: ।
२३९) ॐ जानक्युद्धराय नम: ।
२४०) ॐ जिष्णवे नम: ।
२४१) ॐ जितसिंधवे नम: ।
२४२) ॐ जयप्रदाय नम: ।
२४३) ॐ जानकीजीवनानंदाय नम: ।
२४४) ॐ जानकीप्राणवल्लभाय नम: ।
२४५) ॐ जानकीप्राणभर्त्रे नम: ।
२४६) ॐ जानकीहृदयमोहनाय नम: ।
२४७) ॐ जानकीचित्तहर्त्रे नम: ।
२४८) ॐ जानकीदु:खभंजनाय नम: ।
२४९) ॐ जयदाय नम: ।
२५०) ॐ जयकर्त्रे नम: ।
२५१) ॐ जगदीशाय नम: ।
२५२) ॐ जनार्दनाय नम: ।
२५३) ॐ जनप्रियाय नम: ।
२५४) ॐ जनानंदाय नम: ।
२५५) ॐ जनपात्रे नम: ।
२५६) ॐ जनोत्सुकाय नम: ।
२५७) ॐ जितेंद्रियाय नम: ।
२५८) ॐ जितक्रोधाय नम: ।
२५९) ॐ जीवेशाय नम: ।
२६०) ॐ जीवनप्रियाय नम: ।
२६१) ॐ जटायुमोक्षदाय नम: ।
२६२) ॐ जीवत्रात्रे नम: ।
२६३) ॐ जीवनकारकाय नम: ।
२६४) ॐ जयंतारये नम: ।
२६५) ॐ जानकीशाय नम: ।
२६६) ॐ जनकोत्सवदायकाय नम: ।
२६७) ॐ जगत्रात्रे नम: ।
२६८) ॐ जगत्पात्रे नम: ।
२६९) ॐ जगत्कर्त्रे नम: ।
२७०) ॐ जगत्पतये नम: ।
२७१) ॐ जाड्यघ्ने नम: ।
२७२) ॐ जाड्यहर्त्रे नम: ।
२७३) ॐ जाड्येंधनहुताशनाय नम: ।
२७४) ॐ जगन्मूर्तये नम: ।
२७५) ॐ जगत्कर्त्रे नम: ।
२७६) ॐ जगतांपापनाशनाय नम: ।
२७७) ॐ जगच्चिंत्याय नम: ।
२७८) ॐ जगत्वंद्याय नम: ।
२७९) ॐ जगच्चेत्रे नम: ।
२८०) ॐ जगत्प्रभवे नम: ।
२८१)ॐ जनकारिणे नम: ।
२८२) ॐ जराहर्त्रे नम: ।
२८३) ॐ जगज्जाड्यविनाशकाय नम: ।
२८४) ॐ जटिने नम: ।
२८५) ॐ जटिस्वरूपाय नम: ।
२८६) ॐ जटाधारिणे नम: ।
२८७) ॐ जटावाहनाय नम: ।
२८८) ॐ झर्झरप्रियवाद्याय नम: ।
२८९) ॐ झंझावातनिवारकाय नम: ।
२९०) ॐ झंझारवस्वनाय नम: ।
२९१) ॐ झांताय नम: ।
२९२) ॐ झारणाय नम: ।
२९३) ॐ झार्णविभूषिताय नम: ।
२९४) ॐ टंकारिणे नम: ।
२९५) ॐ टंकदात्रे नम: ।
२९६) ॐ टीकाय नम: ।
२९७) ॐ टिने नम: ।
२९८) ॐ टिस्वरूपधृषे नम: ।
२९९) ॐ ठकारवर्णनियमाय नम: ।
३००) ॐ डमरुध्वनिकारकाय नम: ।
३०१) ॐ ढक्कावाद्यप्रियाय नम: ।
३०२) ॐ ढारणाय नम: ।
३०३) ॐ ढक्कावाद्यमहोत्सवाय नम: ।
३०४) ॐ तीर्थसेविने नम: ।
३०५) ॐ तीर्थवासिने नम: ।
३०६) ॐ तीर्थ्हतीरनिवासकाय नम: ।
३०७) ॐ तालभेत्रे नम: ।
३०८) ॐ तालघातिने नम: ।
३०९) ॐ तपोनिष्ठाय नम: ।
३१०) ॐ तप:प्रभवे नम: ।
३११) ॐ तापसाश्रमसेविने नम: ।
३१२) ॐ तपोधनसमाश्रयाय नम: ।
३१३) ॐ तपोवनस्थिताय नम: ।
३१४) ॐ नित्यंतपसे नम: ।
३१५) ॐ तापसपूजिताय नम: ।
३१६) ॐ तन्वीभार्याय नम: ।
३१७) ॐ तनूकर्त्रे नम: ।
३१८) ॐ त्रैलोक्यवासकारकाय नम: ।
३१९) ॐ त्रैलोक्येशाय नम: ।
३२०) ॐ त्रिगुणकाय नम: ।
३२१) ॐ त्रैगुण्याय नम: ।
३२२) ॐ त्रिदिवेश्वराय नम: ।
३२३) ॐ त्रिदेवेशाय नम: ।
३२४) ॐ त्रिसर्गेशाय नम: ।
३२५) ॐ त्रिमूर्तये नम: ।
३२६) ॐ त्रिगुणात्मकाय नम: ।
३२७) ॐ तंत्ररूपाय नम: ।
३२८) ॐ तंत्रविज्ञाय नम: ।
३२९) ॐ तंत्रविज्ञानदायकाय नम: ।
३३०) ॐ तारेशवदनद्योतये नम: ।
३३१) ॐ तारेशमुखमंडलाय नम: ।
३३२) ॐ त्रिविक्रमाय नम: ।
३३३) ॐ त्रिपादूर्ध्वाय नम: ।
३३४) ॐ त्रिस्वराय नम: ।
३३५) ॐ त्रिप्रवाहकाय नम: ।
३३६) ॐ त्रिपुरारिकृतभक्तये नम: ।
३३७) ॐ त्रिपुरारिप्रपूजिताय नम: ।
३३८) ॐ त्रिपुरेशाय नम: ।
३३९) ॐ त्रिसर्गाय नम: ।
३४०) ॐ त्रिविधाय नम: ।
३४१) ॐ त्रितनवे नम: ।
३४२) ॐ स्वयं नम: ।
३४३) ॐ तूणिने नम: ।
३४४) ॐ तूणीरयुक्ताय नम: ।
३४५) ॐ तूणबाणधराय नम: ।
३४६) ॐ ताटकावधकर्त्रे नम: ।
३४७) ॐ ताटकाप्राणघातकाय नम: ।
३४८) ॐ ताटकाभयभङ्‌त्रे नम: ।
३४९) ॐ ताटकादर्पनाशनाय नम: ।
३५०) ॐ थकारवरणनियमाय नम: ।
३५१) ॐ थकारप्रियदर्शनाय नम: ।
३५२) ॐ दीनबंधवे नम: ।
३५३) ॐ दयासिंधवे नम: ।
३५४) ॐ दरिद्रापद्विनाशनाय नम: ।
३५५) ॐ दयामयाय नम: ।
३५६) ॐ दयामूर्तये नम: ।
३५७) ॐ दयासागराय नम: ।
३५८) ॐ दिव्यमूर्तये नम: ।
३५९) ॐ दिव्यबाहवे नम: ।
३६०) ॐ दीर्घनेत्राय नम: ।
३६१) ॐ दुरासदाय नम: ।
३६२) ॐ दुराधर्षाय नम: ।
३६३) ॐ दुराराध्याय नम:।
३६४) ॐ दुर्भराय नम: ।
३६५) ॐ दु:खनाशनाय नम: ।
३६६) ॐ दैत्यारये नम: ।
३६७) ॐ दनुजेंद्रारये नम: ।
३६८) ॐ दानवेंद्रविनाशनाय नम: ।
३६९) ॐ दूर्वादलश्याममूर्तये नम: ।
३७०) ॐ दूर्वादलघनछवये नम: ।
३७१) ॐ दूरदर्शिने नम: ।
३७२) ॐ दीर्घदर्शिने नम: ।
३७३) ॐ दुष्टारये नम: ।
३७४) ॐ बलहारकाय नम: ।
३७५) ॐ दशग्रीववधकांक्षिणे नम: ।
३७६) ॐ दशकंधरनाशनाय नम: ।
३७७) ॐ दूर्वादलश्यामकांतये नम: ।
३७८) ॐ दूर्वादल समप्रभाय नम: ।
३७९) ॐ दात्रे नम: ।
३८०) ॐ दानपराय नम: ।
३८१) ॐ दिव्याय नम: ।
३८२) ॐ दिव्यसिंहासनस्थिताय नम: ।
३८३) ॐ दिव्यदोलासमासीनाय नम: ।
३८४) ॐ दिव्यचामरमंडिताय नम: ।
३८५) ॐ दिव्यांगनाप्रमोदाय नम: ।
३८६) ॐ दिलीपान्वयसंभवाय नम: ।
३८७) ॐ दिव्यछत्रसमायुक्ताय नम: ।
३८८) ॐ दिव्यालंकारमंडीताय नम: ।
३८९) ॐ दूषणारये नम: ।
३९०) ॐ दिव्यरूपिणे नम: ।
३९१) ॐ देवाय नम: ।
३९२) ॐ दशरथात्मजाय नम: ।
३९३) ॐ दिव्यदाय नम: ।
३९४) ॐ दधिभुजे नम: ।
३९५) ॐ त्रयिने नम: ।
३९६) ॐ दु:खसागरभंजनाय नम: ।
३९७) ॐ दंडिने नम: ।
३९८) ॐ दंडधराय नम: ।
३९९) ॐ दांताय नम: ।
४००) ॐ दंतुराय नम: ।
४०१) ॐ दनुजापघ्ने नम: ।
४०२) ॐ धैर्याय नम:।
४०३) ॐ धीराय नम: ।
४०४) ॐ धरानाथाय नम: ।
४०५) ॐ धनेशाय नम: ।
४०६) ॐ धरणीपतये नम: ।
४०७) ॐ धन्विने नम: ।
४०८) ॐ धनुष्मते नम: ।
४०९) ॐ धानुष्काय नम: ।
४१०) ॐ धनुर्भङ्‌त्रे नम: ।
४११) ॐ धनाधिपाय नम: ।
४१२) ॐ धार्मिकाय नम: ।
४१३) ॐ धर्मशीलाय नम: ।
४१४) ॐ धर्मिष्ठाय नम: ।
४१५) ॐ धर्मपालकाय नम:।
४१६) ॐ धर्मपात्रे नम: ।
४१७) ॐ धर्मयुक्ताय नम: ।
४१८) ॐ धर्मनिंदकवर्जिताय नम: ।
४१९) ॐ धर्मात्मने नम: ।
४२०) ॐ धरणीत्यागिने नम: ।
४२१) ॐ धर्मयूपाय नम: ।
४२२) ॐ धरार्चिताय नम: ।
४२३) ॐ धर्मारण्यकृतावासाय नम: ।
४२४) ॐ धर्मारणनिषेवकाय नम: ।
४२५) ॐ धराय नम: ।
४२६) ॐ धर्त्रे नम: ।
४२७) ॐ धरावासिने नम: ।
४२८) ॐ धैर्यवते नम: ।
४२९) ॐ धरणीधराय नम: ।
४३०) ॐ नारायणाय नम: ।
४३१) ॐ नराय नम: ।
४३२) ॐ नेत्रे नम: ।
४३३) ॐ नंदिकेश्वरपूजिताय नम: ।
४३४) ॐ नायकाय नम: ।
४३५) ॐ नृपतये नम: ।
४३६) ॐ ताटकांतकृपे नम: ।
४३७) ॐ नटाय नम: ।
४३८) ॐ नरपतये नम: ।
४३९) ॐ नरेशाय नम: ।
४४०) ॐ नगरत्यागिने नम: ।
४४१) ॐ नंदीग्रामकृताश्रयाय नम: ।
४४२) ॐ नवीनेंदुकलाकांतये नम: ।
४४३) ॐ नौकापतिपतये नम: ।
४४४) ॐ पत्ये नम: ।
४४५) ॐ नीलेशाय नम: ।
४४६) ॐ नीलसंपालिने नम: ।
४४७) ॐ नीलदेहाय नम: ।
४४८) ॐ नीलेश्वराय नम: ।
४४९) ॐ नीलांगाय नम: ।
४५०) ॐ नीलमेघाभाय नम: ।
४५१) ॐ नीलांजनसमद्युताय नम: ।
४५२) ॐ नीलोत्पलदलप्रख्याय नम: ।
४५३) ॐ नीलोत्पलदलेक्षणाय नम: ।
४५४) ॐ नवीनकेतकीकुंदमालावृंदविराजिताय नम: ।
४५५) ॐ नारीशाय नम: ।
४५६) ॐ नागरीप्राणाय नम: ।
४५७) ॐ नलबाहवे नम: ।
४५८) ॐ नद्यै नम: ।
४५९) ॐ ईश्वराय नम: ।
४६०) ॐ निद्रात्यागिने नम: ।
४६१) ॐ निद्रिताय नम: ।
४६२) ॐ निद्रालवये नम: ।
४६३) ॐ नदबंधकाय नम: ।
४६४) ॐ नादाय नम: ।
४६५) ॐ नादस्वरूपाय नम: ।
४६६) ॐ नादात्मने नम: ।
४६७) ॐ नादपंडिताय नम: ।
४६८) ॐ पूर्णानंदाय नम: ।
४६९) ॐ परब्रह्मणे नम: ।
४७०) ॐ परंतेजसे नम: ।
४७१) ॐ परात्पराय नम: ।
४७२) ॐ परंधाम्ने नम: ।
४७३) ॐ परामूर्तये नम: ।
४७४) ॐ परहंसाय नम: ।
४७५) ॐ परावताय नम: ।
४७६) ॐ पूर्णाय नम: ।
४७७) ॐ पूर्णोदराय नम: ।
४७८) ॐ पूर्वस्मै नम: ।
४७९) ॐ पूर्णारिविनिषूदनाय नम: ।
४८०) ॐ प्रकाशाय नम: ।
४८१) ॐ प्रकटाय नम: ।
४८२) ॐ प्राणाय नम: ।
४८३) ॐ पद्मनेत्राय नम: ।
४८४) ॐ परात्पराय नम: ।
४८५) ॐ पूर्णब्रह्मणे नम: ।
४८६) ॐ पूर्णमूर्तये नम: ।
४८७) ॐ पूर्णतेजसे नम:।
४८८) ॐ परंवपुषे नम: ।
४८९) ॐ पद्मबाहवे नम: ।
४९०) ॐ पद्मवक्त्राय नम: ।
४९१) ॐ पंचाननप्रपूजिताय नम: ।
४९२) ॐ प्रपंचाय नम: ।
४९३) ॐ पंचपूताय नम: ।
४९४) ॐ पंचाम्नायाय नम: ।
४९५) ॐ परस्मै नम: ।
४९६) ॐ प्रभवे नम: ।
४९७) ॐ पद्मेशाय नम: ।
४९८) ॐ पद्मगेशाय नम: ।
४९९) ॐ पद्माक्षाय नम: ।
५००) ॐ पद्मलोचनाय नम: ।
५०१) ॐ पद्मापतये नम: ।
५०२) ॐ पुराणाय नम: ।
५०३) ॐ पुराणपुरुषाय नम: ।
५०४) ॐ प्रभवे नम: ।
५०५) ॐ पयोधिशनाय नम: ।
५०६) ॐ पालाय नम: ।
५०७) ॐ पालकाय नम: ।
५०८) ॐ पृथ्वीपतये नम: ।
५०९) ॐ पवनात्मजबंधवे नम: ।
५१०) ॐ पवनात्मजसेविताय नम: ।
५११) ॐ पंचप्राणाय नम: ।
५१२) ॐ पंचवायवे नम: ।
५१३) ॐ पंचांगाय नम: ।
५१४) ॐ पंचसायकाय नम: ।
५१५) ॐ पंचबाणपूरकाय नम: ।
५१६) ॐ प्रपंचनाशकाय नम: ।
५१७) ॐ प्रियाय नम: ।
५१८) ॐ पातालाय नम: ।
५१९) ॐ प्रथमाय नम: ।
५२०) ॐ प्रौढाय नम: ।
५२१) ॐ प्राणिप्रार्थ्याय नम: ।
५२२) ॐ प्रियंवदाय नम: ।
५२३) ॐ प्रियंकराय नम: ।
५२४) ॐ पंडितात्मने नम: ।
५२५ ) ॐ पापघ्ने नम: ।
५२६) ॐ पापनाशनाय नम: ।
५२७) ॐ पांडेशाय नम: ।
५२८) ॐ पूर्णशीलाय नम: ।
५२९) ॐ पद्मापद्मसमर्चिताय नम: ।
५३०) ॐ फणीशाय नम: ।
५३१) ॐ फणीशायिने नम: ।
५३२) ॐ फणीपूज्याय नम: ।
५३३) ॐ फणीन्विताय नम: ।
५३४) ॐ फलमूलप्रभोक्त्रे नम: ।
५३५) ॐ फलदात्रे नम: ।
५३६) ॐ फलेश्वराय नम: ।
५३७) ॐ फणिरूपाय नम: ।
५३८) ॐ फणिभर्त्रे नम: ।
५३९) ॐ फणिभुग्वाहनाय नम: ।
५४०) ॐ फल्गुतीर्थसदास्नानिये नम: ।
५४१) ॐ फल्गुतीर्थप्रकाशकाय नम: ।
५४२) ॐ फलाशिने नम: ।
५४३) ॐ फलदाय नम: ।
५४४) ॐ फुल्लाय नम: ।
५४५) ॐ फलकाय नम: ।
५४६) ॐ फलभक्षकाय नम: ।
५४७) ॐ स्फुरत्कुंडलहाराढ्याय नम: ।
५४८) ॐ स्फुरन्मारकतछवये नम: ।
५४९) ॐ वसुधापालकाय नम: ।
५५०) ॐ विष्णवे नम: ।
५५१) ॐ विदुषे नम: ।
५५२) ॐ विद्वज्जनप्रियाय नम: ।
५५३) ॐ वसुधेशाय नम: ।
५५४) ॐ वासुकीशाय नम: ।
५५५) ॐ वसिष्ठाय नम: ।
५५६) ॐ वरवाहनाय नम: ।
५५७) ॐ वासिष्ठाय नम: ।
५५८) ॐ वेदवक्त्रे नम: ।
५५९) ॐ वदान्याय नम: ।
५६०) ॐ वरदाय नम: ।
५६१) ॐ विभवे नम: ।
५६२) ॐ विधये नम: ।
५६३) ॐ विधात्रे नम: ।
५६४) ॐ बालाय नम: ।
५६५) ॐ बालकाय नम: ।
५६६) ॐ बलवते नम: ।
५६७) ॐ बलाय नम: ।
५६८) ॐ बसवे नम: ।
५६९) ॐ बसुमतीभर्त्रे नम:।
५७०) ॐ बसुदाय नम: ।
५७१) ॐ बसुदायकाय नम: ।
५७२) ॐ बाणधारिणे नम: ।
५७३) ॐ वनस्थाय नम: ।
५७४) ॐ वनवासिने नम: ।
५७५) ॐ वनाश्रयाय नम: ।
५७६) ॐ विश्वभर्त्रे नम: ।
५७७) ॐ विश्वपात्रे नम: ।
५७८) ॐ विश्वनाथाय नम: ।
५७९) ॐ बलान्विताय नम: ।
५८०) ॐ विभवे नम: ।
५८१) ॐ विभज्यमानाय नम: ।
५८२) ॐ विभक्ताय नम: ।
५८३) ॐ वधबंधनाय नम: ।
५८४) ॐ विभक्ताय नम: ।
५८५) ॐ वरदाय नम: ।
५८६) ॐ वंद्याय नम: ।
५८७) ॐ विरक्ताय नम: ।
५८८) ॐ वरदर्पघ्ने नम: ।
५८९) ॐ वीराय नम: ।
५९०) ॐ वीरगुरवे नम: ।
५९१) ॐ वीरदर्पध्वंसिने नम: ।
५९२) ॐ विशांपतये नम: ।
५९३) ॐ वानरारये नम: ।
५९४) ॐ वानरात्मने नम: ।
५९५) ॐ वीराय नम: ।
५९६) ॐ वानरपालकाय नम: ।
५९७) ॐ वाहनाय नम: ।
५९८) ॐ वाहनरथाय नम: ।
५९९) ॐ बव्हाशिने नम: ।
६००) ॐ विश्वकारकाय नम: ।
६०१) ॐ बुधाय नम: ।
६०२) ॐ बुधप्रियाय नम: ।
६०३) ॐ बुद्धाय नम: ।
६०४) ॐ बौद्धाचारनिवारकाय नम: ।
६०५) ॐ वरेण्याय नम: ।
६०६) ॐ वरदात्रे नम: ।
६०७) ॐ वरदाय नम: ।
६०८) ॐ वरवंचकाय नम: ।
६०९) ॐ बहुदाय नम: ।
६१०) ॐ वसुदाय नम: ।
६११) ॐ ब्रह्मणे नम: ।
६१२) ॐ ब्रह्मण्यय नम: ।
६१३) ॐ ब्रह्मदायकाय नम: ।
६१४) ॐ विद्याधराय नम: ।
६१५) ॐ वसिष्ठात्मने नम: ।
६१६) ॐ वाद्यभांडप्रियाय नम: ।
६१७) ॐ तस्मै नम: ।
६१८) ॐ भरतेशाय नम: ।
६१९) ॐ भारतीशाय नम: ।
६२०) ॐ भरद्वाजेनपूजिताय नम: ।
६२१) ॐ भङ्‌त्रे नम: ।
६२२) ॐ भगवते नम: ।
६२३) ॐ भोक्त्रे नम: ।
६२४) ॐ भीतिघ्नाय नम: ।
६२५) ॐ भयनाशाय नम: ।
६२६) ॐ भवाय नम: ।
६२७) ॐ भीतिहराय नम:।
६२८) ॐ भव्याय नम: ।
६२९) ॐ भूपतये नम: ।
६३०) ॐ भूपवंदिताय नम: ।
६३१) ॐ भूपालाय नम: ।
६३२) ॐ भवनाय नम: ।
६३३) ॐ भोगिने नम: ।
६३४) ॐ भावनाय नम: ।
६३५) ॐ भुवनप्रियाय नम: ।
६३६) ॐ भारावताराय नम: ।
६३७) ॐ भारहृते नम: ।
६३८) ॐ भारभृते नम: ।
६३९) ॐ भरताग्रजाय नम: ।
६४०) ॐ भूभुजे नम: ।
६४१) ॐ भुवनभर्त्रे नम: ।
६४२) ॐ भूनाथाया नम: ।
६४३) ॐ भूतिसुंदराय नम: ।
६४४) ॐ भेद्याय नम: ।
६४५) ॐ भेदकराय नम: ।
६४६) ॐ भेत्रे नम: ।
६४७) ॐ भेदितासुरनाशनाय नम: ।
६४८) ॐ भूमिदाय नम: ।
६४९) ॐ भूमिहर्त्रे नम: ।
६५०) ॐ भूमिदात्रे नम: ।
६५१) ॐ भूमिपाय नम: ।
६५२) ॐ भूतेशाय नम: ।
६५३) ॐ भूमिनाथाय नम: ।
६५४) ॐ भूतेशपरपूजिताय नम: ।
६५५) ॐ भूधराय नम:।
६५६) ॐ भूधराधिशाय नम: ।
६५७) ॐ भूधरात्मने नम: ।
६५८) ॐ भयापहाय नम: ।
६५९) ॐ भयदाय नम: ।
६६०) ॐ भयदात्रे नम: ।
६६१) ॐ भयहर्त्रे नम: ।
६६२) ॐ भयापहाय नम: ।
६६३) ॐ भक्ष्याय नम: ।
६६४) ॐ भक्षाय नम: ।
६६५) ॐ भवानंदाय नम: ।
६६६) ॐ भयमूर्तये नम: ।
६६७) ॐ भावोदयाय नम: ।
६६८) ॐ भवाब्धये नम: ।
६६९) ॐ भारतीनाथाय नम: ।
६७०) ॐ भरताय नम: ।
६७१) ॐ भूम्यै नम: ।
६७२) ॐ भूधराय नम: ।
६७३) ॐ मारीचारये नम: ।
६७४) ॐ मरुत्रात्रे नम: ।
६७५) ॐ माधवाय नम: ।
६७६) ॐ मधुसूदनाय नम: ।
६७७) ॐ मंदोदरीस्तूयमानाय नम: ।
६७८) ॐ मधुभुजे नम: ।
६७९) ॐ सांद्रभाषणाय नम: ।
६८०) ॐ मंदाय नम: ।
६८१) ॐ मंदगतिहर्त्रे नम: ।
६८२) ॐ मंगलाय नम:।
६८३) ॐ मतिदायकाय नम: ।
६८४) ॐ मायिने नम: ।
६८५) ॐ मारीचहंत्रे नम: ।
६८६) ॐ मदनाय नम: ।
६८७) ॐ मातृपालकाय नम: ।
६८८) ॐ महामायाय नम: ।
६८९) ॐ महाकायाय नम: ।
६९०) ॐ महातेजसे नम: ।
६९१) ॐ महाबलाय नम: ।
६९२) ॐ महाबुद्धये नम: ।
६९३) ॐ महाशक्तये नम: ।
६९४) ॐ महादर्घ्याय नम: ।
६९५) ॐ महौजसाय नम: ।
६९६) ॐ महात्मने नम: ।
६९७) ॐ माननीयाय नम: ।
६९८) ॐ मूर्ताय नम: ।
६९९) ॐ मरकतछवये नम: ।
७००) ॐ मुरारये नम: ।
७०१) ॐ मकराक्षारये नम: ।
७०२) ॐ मत्तमातंग विक्रमाय नम: ।
७०३) ॐ मधुकैटभहंत्रे नम: ।
७०४) ॐ मातंगवनसेविताय नम: ।
७०५) ॐ मदनारिप्रभवे नम: ।
७०६) ॐ मत्ताय नम: ।
७०७) ॐ मार्तंडवंशभूषणाय नम: ।
७०८) ॐ मदनाय नम: ।
७०९) ॐ मदविध्वंसिने नम: ।
७१०) ॐ वेदांतपाराय नम: ।
७११) ॐ मुनिपूजकाय नम: ।
७१२) ॐ मुक्तिदाय नम: ।
७१३) ॐ मरकताभाय नम: ।
७१४) ॐ मर्मज्ञाय नम: ।
७१५) ॐ महिम्ने नम: ।
७१६) ॐ माननाशकाय नम: ।
७१७) ॐ मर्मघातिने नम: ।
७१८) ॐ मंदारकुसुमप्रियाय नम: ।
७१९) ॐ मंदार रथाय नम: ।
७२०) ॐ मुहूर्तात्मने नम: ।
७२१) ॐ मंगलाय नम: ।
७२२) ॐ मंगलालकाय नम: ।
७२३) ॐ मिहिराय नम: ।
७२४) ॐ मंडलेशाय नम: ।
७२५) ॐ मन्यवे नम: ।
७२६) ॐ मान्याय नम: ।
७२७) ॐ महोदधये नम: ।
७२८) ॐ मरुताय नम: ।
७२९) ॐ मारुतेशाय नम: ।
७३०) ॐ मारुतीशाय नम: ।
७३१) ॐ मरवे नम: ।
७३२) ॐ यशास्याय नम: ।
७३३) ॐ यशराशये नम: ।
७३४) ॐ यादवाय नम: ।
७३५) ॐ यदुनंदनाय नम: ।
७३६) ॐ यशोदाहृदयानंदाय नम: ।
७३७) ॐ जामदग्न्ययशोहराय नम: ।
७३८) ॐ युधतेजसे नम: ।
७३९) ॐ युद्धकर्त्रे नम: ।
७४०) ॐ युद्धाय नम: ।
७४१) ॐ युद्धस्वरूपकाय नम: ।
७४२) ॐ योगाय नम: ।
७४३) ॐ योगीश्वराय नम: ।
७४४) ॐ योगिने नम: ।
७४५) ॐ योगींद्राय नम: ।
७४६) ॐ योगपावनाय नम: ।
७४७) ॐ योगात्मने नम: ।
७४८) ॐ योगकर्त्रे नम: ।
७४९) ॐ योगभृते नम: ।
७५०) ॐ योगदायकाय नम: ।
७५१) ॐ योधाय नम: ।
७५२) ॐ योधगणासंगिने नम: ।
७५३) ॐ योगकृते नम: ।
७५४) ॐ योगभूषणाय नम: ।
७५५) ॐ यूने नम: ।
७५६) ॐ युवतीभर्त्रे नम: ।
७५७) ॐ युवभ्रात्रे नम: ।
७५८) ॐ युवार्जकाय नम: ।
७५९) ॐ रामभद्राय नम: ।
७६०) ॐ रामचंद्राय नम: ।
७६१) ॐ राघवाय नम: ।
७६२) ॐ रघुनंदनाय नम: ।
७६३) ॐ रामाय नम:।
७६४) ॐ रावण हंत्रे नम: ।
७६५) ॐ रावणारये नम: ।
७६६) ॐ रमापतये नम: ।
७६७) ॐ रजनीचरहंत्रे नम: ।
७६८) ॐ राक्षसप्राणहारकाय नम: ।
७६९) ॐ रक्ताक्षाय नम: ।
७७०) ॐ रक्तद्ममाक्षाय नम: ।
७७१) ॐ रमणाय नम: ।
७७२) ॐ राक्षसांतकाय नम: ।
७७३) ॐ राघवेंद्राय नम: ।
७७४) ॐ रमाभर्त्रे नम: ।
७७५) ॐ रमेशाय नम: ।
७७६) ॐ रक्तलोचनाय नम: ।
७७७) ॐ रणरामाय नम: ।
७७८) ॐ रमासक्ताय नम: ।
७७९) ॐ रणाय नम: ।
७८०) ॐ रक्ताय नम: ।
७८१) ॐ रणात्मकाय नम: ।
७८२) ॐ रंगरथाय नम: \
७८३) ॐ रंगभूमिरथाय नम: ।
७८४) ॐ रंगशायिने नम: ।
७८५) ॐ रणार्गलाय नम: ।
७८६) ॐ रेवास्नायिने नम: ।
७८७)ॐ रमानाथाय नम: ।
७८८) ॐ रणदर्पविदारणाय नम: ।
७८९) ॐ राजराजेश्वराय नम: ।
७९०) ॐ राज्ञे नम: ।
७९१) ॐ राजमंडलमंडिताय नम: ।
७९२) ॐ राज्यदाय नम: ।
७९३) ॐ राजहर्त्रे नम: ।
७९४) ॐ रमणीप्राणवल्लभाय नम: ।
७९५) ॐ राजत्यागिने नम:।
७९६) ॐ राज्यदाय नम: ।
७९७) ॐ रसिकाय नम: ।
७९८) ॐ रघूद्वहाय नम: ।
७९९)ॐ राजेंद्राय नम: ।
८००) ॐ रघुनाथाय नम: ।
८०१) ॐ रक्षोघ्ने नम: ।
८०२) ॐ रावणांतकाय नम: ।
८०३) ॐ लक्ष्मीनाथाय नम: ।
८०४) ॐ लक्ष्मीकांताय नम: ।
८०५) ॐ लक्ष्मीशाय नम: ।
८०६) ॐ लक्ष्मीश्वराय नम: ।
८०७) ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नम: ।
८०८) ॐ लक्ष्मणप्रतिपालकाय नम: ।
८०९) ॐ लीलावताराय नम: ।
८१०) ॐ लंकारये नम: ।
८११) ॐ लंकेशाय नम: ।
८१२) ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नम: ।
८१३) ॐ लंकेशघातकाय नम: ।
८१४) ॐ लंकेशप्राणहारकाय नम: ।
८१५) ॐ लंकानाथवीर्यहर्त्रे नम: ।
८१६) ॐ लाक्षारसविलोचनाय नम: ।
८१७) ॐ लवंगकुसुमासक्ताय नम: ।
८१८) ॐ लवंगकुसुमप्रियाय नम: ।
८१९) ॐ ललनपालकाय नम: ।
८२०) ॐ लक्ष्याय नम: ।
८२१) ॐ लिंगरूपिणे नम: ।
८२२) ॐ लसत्तनवे नम: ।
८२३) ॐ लावण्यरामाय नम: ।
८२४) ॐ लावण्याय नम: ।
८२५) ॐ लक्ष्मीनारायणात्मकाय नम: ।
८२६) ॐ लवणांबुधिबंधनाय नम: ।
८२७) ॐ लवणांबुधिसेतुकृते नम: ।
८२८) ॐ लीलामयाय नम: ।
८२९) ॐ लवणजिते नम: ।
८३०) ॐ लीलाय नम: ।
८३१) ॐ लवणजित्प्रियाय नम: ।
८३२) ॐ वसुदाय नम: ।
८३३) ॐ वासुदेवाय नम: ।
८३४) ॐ वंद्याय नम: ।
८३५)ॐ वंदनाय नम: ।
८३६) ॐ विद्याधराय नम: ।
८३७) ॐ विद्यविंध्याय नम: ।
८३८) ॐ वंद्याय नम: ।
८३९) ॐ विंध्याचलासनाय नम: ।
८४०) ॐ श्रीदाय नम: ।
८४१) ॐ श्रीशाय नम: ।
८४२) ॐ श्रीनिवासाय नम: ।
८४३) ॐ श्रीपतये नम: ।
८४४) ॐ शरणाश्रयाय नम: ।
८४५) ॐ श्रीधराय नम: ।
८४६) ॐ श्रीकराय नम: ।
८४७) ॐ श्रीलाय नम: ।
८४८) ॐ शरण्याय नम: ।
८४९) ॐ शरणात्मकाय नम: ।
८५०) ॐ शिवार्चिताय नम: ।
८५१) ॐ शिवप्राणाय नम: ।
८५२) ॐ शिवदाय नम: ।
८५३) ॐ शिवपूजकाय नम: ।
८५४) ॐ शिवकर्त्रे नम: ।
८५५) ॐ शिवहर्त्रे नम: ।
८५६) ॐ शिवात्मने नम: ।
८५७) ॐ शिववांछकाय नम: ।
८५८) ॐ शायकिने नम: ।
८५९) ॐ शंकरात्मने नम: ।
८६०) ॐ शंकरार्चनतत्पराय नम: ।
८६१) ॐ शंकरेशाय नम: ।
८६२) ॐ शिशवे नम: ।
८६३) ॐ शौरिणे नम: ।
८६४) ॐ शाब्दिकाय नम: ।
८६५) ॐ शब्दरूपाय नम: ।
८६६) ॐ शब्दभेदिने नम: ।
८६७) ॐ शब्दहर्त्रे नम: ।
८६८) ॐ शायकाय नम: ।
८६९) ॐ शरणार्थदाय नम: ।
८७०) ॐ शर्वाय नम: ।
८७१) ॐ शर्वप्रभवे नम: ।
८७२) ॐ शूलिने नम: ।
८७३) ॐ शूलपाणिप्रपूजकाय नम: ।
८७४) ॐ शा्र्ङ्गिणे नम: ।
८७५) ॐ दशगीवशिरोहराय नम: ।
८७६) ॐ शिवाय नम: ।
८७७) ॐ शकटभंजनाय नम: ।
८७८) ॐ शांताय नम: ।
८७९) ॐ शांतये नम: ।
८८०) ॐ शांतिदात्रे नम: ।
८८१) ॐ शशांकाय नम: ।
८८२) ॐ शांतिकारकाय नम: ।
८८३) ॐ शांतिकाय नम: ।
८८४) ॐ शंखधारिणे नम: ।
८८५) ॐ शंखिने नम: ।
८८६) ॐ शंखध्वनिप्रियाय नम: ।
८८७) ॐ षट्‌चक्रभेदनकराय नम: ।
८८८) ॐ षड्‌गुणाय नम: ।
८८९) ॐ षडूर्मयाय नम: ।
८९०) ॐ षडिंद्रियाय नम: ।
८९१) ॐ षडंगाय नम: ।
८९२) ॐ षोडशाय नम: ।
८९३) ॐ षोडशात्मकाय नम: ।
८९४) ॐ सतीभर्त्रे नम: ।
८९५) ॐ सदानंदाय नम: ।
८९६) ॐ सर्वेशाय नम: ।
८९७) ॐ सज्जनप्रियाय नम: ।
८९८) ॐ सर्वात्मने नम: ।
८९९) ॐ सर्वकर्त्रे नम: ।
९००) ॐ सर्वपात्रे नम: ।
९०१) ॐ सनातनाय नम: ।
९०२) ॐ सिद्धाय नम: ।
९०३) ॐ साध्याय नम: ।
९०४) ॐ साधकेंद्राय नम: ।
९०५) ॐ साधकाय नम: ।
९०६) ॐ साधकप्रियाय नम: ।
९०७) ॐ सिद्धेशाय नम: ।
९०८) ॐ सिद्धिदाय नम: ।
९०९) ॐ साधवे नम: ।
९१०) ॐ सत्कर्त्रे नम: ।
९११) ॐ सते नम: ।
९१२) ॐ ईश्वराय नम: ।
९१३) ॐ सद्गतये नम: ।
९१४) ॐ सच्चिदानंदाय नम: ।
९१५) ॐ सद्‌ब्रह्मणे नम: ।
९१६) ॐ सकलात्मकाय नम: ।
९१७) ॐ सतीप्रियाय नम: ।
९१८) ॐ सतीभार्याय नम: ।
९१९) ॐ साध्याय नम: ।
९२०) ॐ सतीपतये नम: ।
९२१) ॐ सत्पतये नम: ।
९२२) ॐ सकलत्रात्रे नम: ।
९२३) ॐ सर्वपापप्रमोचकाय नम: ।
९२४) ॐ सर्वशास्त्रमयाय नम: ।
९२५) ॐ सर्वाम्नायनमस्कृताय नम: ।
९२६) ॐ सर्वदेवमयाय नम: ।
९२७) ॐ सर्वयज्ञस्वरूपकाय नम: ।
९२८) ॐ सर्वस्मै नम: ।
९२९) ॐ संकटहर्त्रे नम: ।
९३०) ॐ साहसिने नम: ।
९३१) ॐ सगुणात्मकाय नम: ।
९३२) ॐ सुस्निग्धाय नम: ।
९३३) ॐ सुखदात्रे नम: ।
९३४) ॐ सत्वाय नम: ।
९३५) ॐ सत्वगुणान्विताय नम: ।
९३६) ॐ सत्याय नम: ।
९३७) ॐ सत्यव्रताय नम: ।
९३८) ॐ सत्यवते नम: ।
९३९) ॐ सत्यपालकाय नम: ।
९४०) ॐ सत्यात्मने नम:।
९४१) ॐ सुखदाय नम: ।
९४२) ॐ सौभ्याग्याय नम: ।
९४३) ॐ सागरान्वयाय नम: ।
९४४) ॐ सीतापतये नम: ।
९४५) ॐ ससीताय नम: ।
९४६) ॐ सात्वताय नम: ।
९४७) ॐ सात्वतांपतये नम: ।
९४८) ॐ हरये नम: ।
९४९) ॐ हलिने नम: ।
९५०) ॐ हराय नम: ।
९५१) ॐ हरकोदंडखंडनाय नम: ।
९५२) ॐ हुंकारध्वनिपूर्णाय नम: ।
९५३) ॐ हुंकारध्वनिसंभवाय नम: ।
९५४) ॐ हर्त्रे नम: ।
९५५) ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नम: ।
९५६) ॐ हरात्मने नम: ।
९५७) ॐ हरभूषणभूषिताय नम: ।
९५८) ॐ हरकार्मुकभङ्‌त्रे नम: ।
९५९) ॐ हरपूजापरायणाय नम: ।
९६०) ॐ क्षोणीशाय नम: ।
९६१) ॐ क्षतिभुजे नम: ।
९६२) ॐ क्षोणिनेत्रे नम: ।
९६३) ॐ तत्पराय नम: ।
९६४) ॐ क्षमाशीलाय नम: ।
९६५) ॐ क्षमायुक्ताय नम: ।
९६६) ॐ क्षोदिने नम: ।
९६७) ॐ क्षोदविमोचकाय नम: ।
९६८) ॐ क्षांताय नम: ।
९६९) ॐ क्षेमकराय नम: ।
९७०) ॐ क्षेमाय नम: ।
९७१) ॐ क्षेमप्रदायकाय नम: ।
९७२) ॐ आत्मने नम: ।
९७३) ॐ आध्याय नम: ।
९७४) ॐ अच्युतात्मने नम: ।
९७५) ॐ अनादने नम: ।
९७६) ॐ आदये नम: ।
९७७) ॐ आत्मभुजे नम: ।
९७८) ॐ इंद्रियेशाय नम: ।
९७९) ॐ इडानाडयै नम: ।
९८०) ॐ ईश्वरेज्याय नम: ।
९८१) ॐ ईश्वराय नम: ।
९८२) ॐ उमाप्रियाय नम: ।
९८३) ॐ उमोत्साहाय नम: ।
९८४) ॐ उत्कंडिने नम: ।
९८५) ॐ प्रियाय नम: ।
९८६) ॐ विश्वभुजे नम: ।
९८७) ॐ ऐश्वर्याय नम: ।
९८८) ॐ औषधाय नम: ।
९८९) ॐ औदार्याय नम: ।
९९०) ॐ औदराय नम: ।
९९१) ॐ विभवे नम: ।
९९२) ॐ अंशकाय नम: ।
९९३) ॐ अव्ययाय नम: ।
९९४) ॐ अंशिने नम: ।
९९५) ॐ अंकुराय नम: ।
९९६) ॐ पूरकाय नम: ।
९९७) ॐ सर्वावयवसंयुक्ताय नम: ।
९९८) ॐ सर्वात्मने नम: ।
९९९) ॐ सूक्ताय नम: ।
१०००) ॐ सर्वदाय नम: ।

॥श्रीसीतारामचंद्राय नम: ॥
॥इति श्रीरामसहस्रनामावलि संपूर्ण॥
॥शुभंभवतु॥
॥श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु॥
॥श्रीराम समर्थ॥