सामवेद

सामवेद

एकूण कांडे - ७

१ अग्निकांड, खंड १२,

२ इंद्रकांड, खंड ३६,

३ पावमान कांड, खंड ११

४ अरण्यकांड, खंड ६

५ महानाम्न्यार्चिक

६ उत्तरसंहिता,

७ उत्तरसंहिता

॥श्रीराम समर्थ॥