श्रीआत्माराम

श्रीआत्माराम

संदर्भ - श्रीसमर्थकृत आत्माराम
विवरण -प्रा. के.वि.बेलसरे.
प्रकाशक - श्रीसमर्थ मंडळ, सज्जनगड

-------------------------
यामध्ये एकूण ५ समास आहेत.
अध्यात्मावरचा हा अत्युत्तम ग्रंथ आहे असं मला वाटलं.

॥श्रीराम समर्थ॥