महाराजांच्या प्रवचनांतील साधन

महाराज साधकांना सांगताहेत की - भगवंताला अनन्यशरण जावे. "रामा, तुझ्यावाचून माझी यातून सुटका नाही. तू ठेवशील त्यात मी आनंद मानीन. तुझे प्रेम मला लागू देत" असे कळकळीने रामाला सांगावे. आणि सदैव त्याचे नाम हृदयात ठेवावे. महाराजांचे आश्वासन आहे की तो उदार परमात्मा तुमच्यावर कृपा केल्याशिवाय राहणार नाही.