महाराजांच्या प्रवचनांतील भगवंत

भगवंताविषयी आपल्या मनात प्रेम असावे. भीती नसावी. परमेश्वर दयेचा सागर आहे. आपल्याला दुःख व्हावे असे त्याला कधीही वाटत नाही. आपण भगवंतमाउलीला मनापासून हाक मारावी. आपण भगवंताचे नाम मनापासून घ्य़ावे. रामाजवळ जाऊन रामाचे प्रेम मागावे. कोणत्याही परिस्थितीत नामाला सोडू नये. नाम भगवंताला अत्यंत जवळचे आहे. त्या नामाची संगत धरावी. नामाचा सतत सहवास ठेवावा. त्याला प्राणापलिकडे जपावे. नामात दंग होऊन स्वतःला विसरावं. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरच्या मिळून ६१ प्रवचनांत महाराज आपल्याला भगवंताच्या प्राप्तीचे रहस्य सांगताहेत.