मूलप्रकृती

परमात्म्याची माया

परमात्म्याच्या शक्तींपैकी प्रमुख शक्तीला महामाया म्हणतात.

तिचे काम परमात्म्याच्या अनंत अंशावर आवरण घालणे. व त्यांच्या जन्मदात्याचे विस्मरण करणे हे आहे.

सत्त्व, रज, तम हे गुण, पंचमहाभूते, अहंकार यांच्या साहाय्याने ती जीवात्म्याला मोहात पाडते

Syndicate content