कैलास

ब्रह्मांडाबाहेर -
हे तीन लोक असतात. ते प्रलयातही नष्ट होत नाहीत.
१) ब्रह्मलोक
२) कैलास

Syndicate content