परमेश्वर

परमात्मा:
परमात्म्याला जाणल्यावर मनुष्य परमानंद प्राप्त करुन घेतो.

परमात्मा कसा आहे?

  • परमात्मा अनादी आहे,
  • हे परब्रह्म सत्‌ ही नाही आणि असत्‌ही नाही.
  • हे परब्रह्म सर्व बाजूंनी हातपाय असणारे आहे,
Syndicate content