उपनिषदे

१० उपनिषदे
(संदर्भग्रंथ -उपनिषदांचा अभ्यास - श्री. के.वि.बेलसरे, त्रिदल प्रकाशन)
उपनिषदे - याला वेदांत म्हणतात. हे वेदांचे उत्तमांग आहे. यात विश्वरचनेचे चिंतन, ब्रह्मस्वरूपाचे संकल्पन, आत्मदर्शनाची साधना यांचा विकास व अर्थविस्तार आहे.

Syndicate content