वेद

Tags:

चार वेद
-----------------
वेदवाङ्मयाचे ४ विभाग आहेत -
१) संहिता - यात देवांची स्तुति, प्रार्थना व वर्णने आहेत. हा छंदोबध्द मंत्रांचा समूह आहे
२) ब्राह्मण - यात संहितेतील मंत्रांचा अर्थ विशद केला आहे. हे गद्य ग्रंथ आहेत. यात विविध यज्ञप्रकार व त्यांची कृति दिलेली आहे.
३) आरण्यके - यात ब्रह्माचे मनन व निदिध्यासन आहे.

Syndicate content