अध्यात्म

श्रीआत्माराम

संदर्भ - श्रीसमर्थकृत आत्माराम
विवरण -प्रा. के.वि.बेलसरे.
प्रकाशक - श्रीसमर्थ मंडळ, सज्जनगड

श्रीयोगवाशिष्ठ

--------------
संदर्भ - श्रीयोगवासिष्ठ - संपादक - डॉ. म.वि.गोखले. यशवंत प्रकाशन
-----------
या ग्रंथाची पर्यायी नावे
- आर्षरामायण
- उत्तररामायण
- वासिष्ठमहारामायण
- मोक्षोपायसंहिता
- बृहद्योगवासिष्ठ

Syndicate content