spiritual quest

मी माझा-माझे-मला - हे ममत्व
हवं/नको - या इच्छा (संकल्प-विकल्प)
जन्म-मृत्यूच्या चक्राचे हे पहिये...हेच तर ते चक्र चालवतात.

Syndicate content