heaven

स्वर्ग
हा त्रैलोक्याचा एक भाग आहे.
येथे देवदेवता निवास करतात.
यांचे स्वतंत्र लोक (स्थाने) आहेत.

Syndicate content