प्रवचने

डिसेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३१ प्रवचने "नाम" या विषयावरील आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३१ प्रवचने "साधन" या विषयावरील आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

मूळ ग्रंथामध्ये १ ते ३० एप्रिल या महिन्यातील ३० प्रवचने "संत, सत्पुरुष" या विषयावर आहेत. या वेबपेजेसमध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

नोव्हेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये याही महिन्यात "भगवंत" या विषयावर प्रवचने संग्रहित केलेली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

ऑक्टोबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यात ‘भगवंत’ या विषयावर ३१ प्रवचने दिली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

फेब्रुवारी महिन्यातील प्रवचने - या महिन्यामध्ये नामाविषयी एकोणतीस प्रवचने मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत.या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

सप्टेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३० दिवसांसाठी "अखंड नामस्मरण" या विषयावर निरूपणे दिली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

Syndicate content