प्रवचन

मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३१ प्रवचने "प्रपंच" या प्रमुख विषयावरची निरुपणे आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

Syndicate content