नाम

डिसेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३१ प्रवचने "नाम" या विषयावरील आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

फेब्रुवारी महिन्यातील प्रवचने - या महिन्यामध्ये नामाविषयी एकोणतीस प्रवचने मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत.या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

जानेवारी महिन्यातील प्रवचने - या महिन्यात "नाम" या विषयावरील ३१ दिवसांची ३१ निरूपणे मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत. या वेबपेजमध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे.

Syndicate content