श्रीब्रह्मानंदस्वामी

श्रीब्रह्मानंदस्वामी -
---------------------

-----------------------
[चरित्र - श्री. के. वि. बेलसरे, श्री. भास्कर लिमये]
मूळ नाव - श्री अनंत गाडगुळी
मूळ गाव - विजापूरातील जालिहाल
जन्म - शके १७८० (सन १८५९)
------------------
घराण्याची पूर्वपीठिका
आश्वलायन शाखाध्यायी, भारद्वाज गोत्री, स्मार्त ब्राह्मण

Syndicate content