कर्मयोग

मी-एक साधनी:
महाराज भगवंताने तिसर्‍या अध्यायात सांगितलेला कर्मयोग कसा असतो?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
कर्माचे बंधन न होता स्वधर्मकर्म करण्यास सांगणारा हा कर्मयोग आहे.
------------------
मी-एक साधनी: तो कसा आचरावा?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
मनुष्य कर्मे केल्याशिवाय निष्कर्मतेला (योगनिष्ठेला) प्राप्त होत नाही, फक्त कर्माचा त्याग केल्याने सांख्यनिष्ठा प्राप्त होत नाही.
मनुष्याने शास्त्राने नेमून दिलेली कर्तव्यकर्मे करावीत, कर्म न करण्य़ापेक्षा कर्मे करणे श्रेष्ठ आहे, कर्म न केल्याने शरीर-व्यवहार चालणार नाहीत.

Syndicate content