त्रिगुणात्मक जगाची निर्मिती

मी एक साधनी:
बहुतांशी अज्ञानी आणि क्वचित एखादा ज्ञानी अशी सरमिसळ असलेली त्रिगुणात्मक जगाची निर्मिती परमात्मा कशी करतो?

माझ्या मनातील सद्गुरु:
वर मूळ व खाली शाखा असा आदि-अंत नाही असा अविनाशी संसार वृक्ष परमात्म्याने त्याच्या मायेने निर्माण केलेला आहे.
वेद ही त्या वृक्षाची पाने आहेत.
या वृक्षाची मुळे म्हणजे आदिपुरुष सगुण ब्रह्म.
या आधारावर खाली अनंत शाखा-उपशाखा असलेला संसार पसरलेला असतो.
याचे मुख्य खोड म्हणजे हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मदेव.

Syndicate content