धार्मिक यात्रा

१९९५ ते २००० पर्यंत मी निसर्गनिरीक्षणासाठी जंगलातून, पाणवठ्यांवर फिरत होते. निसर्गातली परमेश्वरी माया बघत होते. सन २००४ मे पासून मार्च २००६ पर्यंत मी गुरुशोधासाठी फिरत होते. माझ्या धार्मिक यात्रा मी महाराजांचा अनुग्रह घेतल्यावर त्यांच्या कृपेनेच सुरु झाल्या.

Syndicate content