ब्रह्मचैतन्य

हे सर्व फोटो महाराजांचे परमभक्त श्री. गो.सी. गोखले यांनी संकलित केलेल्या "श्रीब्रह्मचैतन्य महाराजांचे जीवन दर्शन" या पुस्तकातून स्कॅन करून घेतलेले आहेत. या सर्व फोटोंचे हक्क प्रकाशक सौ. शालिनी गोखले यांचेकडे आहेत.
बर्‍याच महाराजभक्तांच्या आग्रहामुळे मी हे या साईटमध्ये सहजनित्यदर्शनासाठी उपलब्ध करुन दिले आहेत.

महाराजांमधील गुणसंपदा
[संदर्भ - चरित्र पाने ३४० ते ३५६]
---------------------------------------
१) वाणी
२) तत्वज्ञान
३) त्याग
४) समाजजीवनाचा अभ्यास
५) परमार्थ व प्रपंचाची सांगड
६) उदारता व प्रेमळपणा
७) सुसंस्कृतता
८) गुरुत्वाची लक्षणे
९) अमानीत्व
१०) मार्गदर्शनाची खुबी
११) साधेपणा
१२) लीनता
१३) सहनशीलता
१४) निरलसता
१५) संतोष
१६) आर्जव
१७) जनप्रियत्व
१८) कोणतीही गोष्ट मनापासून करणे
१९) झाल्यागेल्याचा विसर, पुढचा विचार
२०) व्यवहारचातुर्य

॥श्रीराम समर्थ॥

Syndicate content