सत्वगुणवृध्दीचा परिणाम

मी एक साधनी:
सत्वगुण वाढला की माणसामध्ये काय फरक पडतो?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
सत्वगुण सुखाला प्रवृत्त करतो.
सत्वगुणवृध्दीमुळे देहामध्ये, सर्व व्दारांमध्ये प्रकाश व ज्ञान उत्पन्न होते. सत्वगुणामुळे जीवात्म्यास सुख आणि ज्ञान या संबंधाने (अभिमानाने) बंधन निर्माण होते.
सात्विक ज्ञानामुळे माणसाची दृष्टी एकाग्र होते.
उत्तम विद असणारा अमल (दिव्य) लोक प्राप्त करुन घेतो.
त्याला निर्मल फल मिळते.
सत्वातून ज्ञानाची उत्पत्ती होते.
मृत्यूनंतर त्याला ऊर्ध्वगति मिळते.

॥श्रीराम समर्थ॥