परमात्मा व विश्व यांचे नाते

मी एक साधनी:
त्रिगुणात्मक जगाचा निर्माता आणि त्याने निर्माण केलेले विश्व यांचे नाते कसे असते?

माझ्या मनातील सद्गुरु:
परमात्म्या स्वतःचे वर्णन सांगतोय की सर्व भूतांच्या उत्पत्तीचे कारण मीच आहे, चराचरात असे एकही भूत नाही जे माझ्याशिवाय असेल.
माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही.
जी वस्तू विभूतियुक्त, श्रीयुक्त, शक्तियुक्त आहे ती माझ्या तेजाच्या अंशाची अभिव्यक्ति आहे.
हे संपूर्ण जग फक्त एका अंशाने धारण करुन मी स्थित आहे.
------------------------
जगाची निर्मिती ज्या परब्रह्माने केली, ते परब्रह्म असे आहे-
ते सर्व भूतांच्या आंत व बाहेर आहे,
परब्रह्म चर आहे,
ते अचर आहे,
ते सूक्ष्म आहे,
ते अविज्ञेय आहे,
ते अगदी जवळ आहे,
ते फार दूरही आहे.
परब्रह्म अविभक्त असूनही सर्व भूतांमध्ये विभक्त असल्यासारखे स्थित आहे, परब्रह्म जाणण्यास योग्य (ज्ञेय) आहे,
परब्रह्म भूतांचे धारण-पोषण करणारे (भूतभर्तृ) आहे,
ते प्रभविष्णू (उत्पन्न करणारे) आहे.
परमात्मा हाच पुरुषोत्तम, जे तेज सूर्यामध्ये, चंद्रामध्ये, अग्नीमध्ये आहे (आपण पाहतो) ते तेज परमात्म्याचे असते.

॥श्रीराम समर्थ॥