उत्पत्ति - प्रकरण -३

उत्पत्ति - प्रकरण -३
--------------------
मुद्दे
१) जगाची उत्पत्ति कशी झाली
२) मी व तू या रूपात द्रष्टा आणि दृश्य यांचे वैचित्र्य
३) अजातवाद
४) पौरुष प्रयत्न
५) दैव, नियति

॥श्रीराम समर्थ॥