मुमुक्षू व्यवहार - प्रकरण २

मुमुक्षू व्यवहार - प्रकरण २
----------------------------
मुद्दे -
१) मुमुक्षूंनी परमार्थाचा अधिकार कोणत्या उपायाने प्राप्त करून घ्यावा
२) संसार-दुःखाच्या कारणांचा विचार
- संसाराची अनर्थ कथा
- सज्जनांसह अध्यात्मशास्त्राचा विचार उपयुक्त
- सुखदुःखाचे चक्र

॥श्रीराम समर्थ॥