विविध सिध्दपीठे

विविध सिध्दपीठे
-------------------------
मला माहित असलेली विविध सिध्दपीठे

१) गोंदवले
श्री सद्‌गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर
चैतन्योपासना संस्थान
मु.पो. गोंदवले बु.॥
ता. माण, जि. सातारा
पिन - ४१५५४०
दूरध्वनी - ०२१६५ २५८२९२
-----------------------------------
२) श्री रामदासस्वामी निर्वाणस्थल
सज्जनगड,
ता. परळी,
जि. सातारा
-----------------------------------
२) हेबळ्ळी
महाराज स्थिरपादुका
ता. धारवाड
कर्नाटक
-----------------------------------
३) शेगाव, अकोला
श्री गजानन महाराज संस्थान
-------------------------------------
३)