हवनासाठी लागणारी द्रव्ये

हवनासाठी लागणारी द्रव्ये
-----------------------
१) वैष्णवी शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- घृतयुक्त(तुप लावलेले) तीळ
- तूप
-------------
२) वारुणी शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- घृतयुक्त तीळ
- तूप
------------------
३) उग्ररथ शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- दूर्वा, तीळ
- लाह्या
- तूप
--------------
४)मृत्युंजय-महारथी शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- घृतयुक्त तीळ (तुप लावलेले)
- तूप
--------------------
५) भैमरथीशांति
- घृतयुक्त तीळ (तुप लावलेले)
- तूप
------------
६) ऐंद्रीशांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- घृतयुक्त तीळ (तुप लावलेले)
- तूप
----------------
७) सहस्रचंन्र-दर्शन शांति
- तूप
--------
८) रौद्री शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- घृतयुक्त तीळ (तुप लावलेले)
- तूप
-------------
९) कालस्वरूप-सौरी शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- घृतयुक्त तीळ (तुप लावलेले)
- तूप
-----------
१०) त्र्यंबक-मृत्युंजय शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- तूप
---------
११) महामृत्युंजय शांति
- समिधा + शिजवलेला भात + तूप + पायसम्‌
- पायसम्‌
- तीळ
- तूप
-----

॥श्रीराम समर्थ॥