पुराण कशाला म्हणतात?

पुराण कशाला म्हणतात?
-------------------------
संदर्भ - श्रीनरसिंहपुराण श्लोक ३४, पृ.३ (गीता प्रेस, गोरखपूर)
------------------
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥

१) सर्ग - सृष्टीची निर्मिती
२) प्रतिसर्ग - सृष्टीचा लय
३) वंश - विविध वंशांची उत्पत्ती व वृध्दी
४) मन्वंतर - प्रत्येक मन्वंतराचे वैशिष्ठ्य
५) वंशानुचरित -
या पाच लक्षणांयुक्त संहितेला पुराण म्हणतात.
--------------------------------
भागवतपुराण दशलक्षणयुक्त आहे
१) सर्ग
२) विसर्ग
३) स्थान
४) पोषण
५) ऊति
६) मन्वंतरे
७) ईशानुकथन
८) निरोध
९) मुक्ति
१०) आश्रय
------------------------

॥श्रीराम समर्थ॥