श्रीरामरायाची आळवणी

श्रीरामरायाची आळवणी
--------------
दीन हाका मारी, द्वारी तुझ्या हरि
कधी जाईल हाक, तुझ्या कानांवरी
नको अंत पाहू, जीव घाबरला
किती विनवू तुला
रामा दयाघना, किती आळवू तुला ॥धृ॥

विषयाने मला दीन केले भारी
तुजवीण आता सांग कोण तारी
पाहि पाहि प्रभो आलो शरणा तुला
किती विनवू तुला
रामा दयाघना, किती आळवू तुला ॥१॥

पापी अजामेळा मुक्त केले कोणी
गणिका गजेंद्रासी उध्दरिले कोणी
उपेक्षिसी काय या दीनबाळा
किती विनवू तुला
रामा दयाघना, किती आळवू तुला ॥२॥

म्हणवितो तुझा ब्रीद राखे हरि
ठेवी चरणावरि, नको लोटू दुरी
अपराधी जरी मी काय भारी तुला
किती विनवू तुला
रामा दयाघना, किती आळवू तुला ॥३॥

ऐकोनिया दीनवाणी गुरुराये
ना भी नाभी ऐसे उभारोनी बाहें
रामपाठ करी भय नाही तुला
किती विनवू तुला
रामा दयाघना, किती आळवू तुला ॥४॥

ऐसा दीनदयाळ सांगा कोण दुजा
घोर कलिमाजी मोक्ष केला सोपा
दीनदास म्हणे रामराम बोला
किती विनवू तुला
रामा दयाघना, किती आळवू तुला ॥५॥

॥श्रीराम समर्थ॥