शिष्याची पुन: शंका

शिष्याची पुन: शंका - २२
----------------------
माया परमात्मसत्तेच्या अधीन न राहता आपल्या इच्छेने वागते हे कसे काय घडते?

॥श्रीराम समर्थ॥