समास -४ साधन निरूपण

समास -४
साधन निरूपण (ओव्या ३७ )
---------------------------------
१) श्रवणमनन (१ ते ५)
२) परमार्थ-ग्रंथ-सार (६ ते ७)
३) नाशिवंत देणे म्हणजे काय? (८ ते १२)
४) शून्याच्या पलीकडे जावे (१३ ते १६)
५) दृष्याचा मोठा प्रभाव (१७ ते १९)
६) यावर शिष्याची आशंका (२० ते २२)
७) शंकेचे निराकरण (२३ ते २९)
८) आत्मनिवेदन हेच साधन (३० ते ३४)
९) उपसंहार (३५ ते ३७)

॥श्रीराम समर्थ॥