समास ३ - ब्रह्मनिरूपण

समास ३ - ब्रह्मनिरूपण
ओव्या (३६)

१) नाशिवंताची सीमा (१ ते ६)
२) आत्मस्वरूप वर्णन (७ ते १७)
३) आत्मबुध्दीचा विलय (१८ ते २२)
४) सारीपाटाचा दृष्टांत (२३ ते २६)
५) मायेनेच माया वारावी (२७ ते २८)
६) मायानिरासाची युक्ती (२९ ते ३४)
७) साधनाची प्रस्तावना (३५ ते ३६)