समास -२ मायानिरूपण

समास -२ मायानिरूपण
ओव्या - ४३
------------------------------------
शिष्याची विनंती - १ ते ४
नाशिवंत ते तू जाण माया - ५ ते ९
मायेचा प्रचंड विस्तार - १० ते २०
शिष्याची शंका - २१
शिष्याची पुन: शंका - २२
स्वामींचे उत्तर - २३ ते २५
शिष्याची शंका - २६
स्वामींचे उत्तर - २७ ते २९
मायेचे साम्राज्य - ३० ते ३९
संगनि:संगत्याग - ४० ते ४३

॥श्रीराम समर्थ॥