समास -१ त्यागनिरूपण

समास -१ त्यागनिरूपण
ओव्या - ३९
मंगलाचरण - ओवी १ ते १०
श्रीरामवंदना - ओवी ११ ते १५
संत श्रोत्यांना वंदन - ओवी १६, १७
विषयप्रवेश - ओवी १८ ते २०
एकाग्र श्रवण-मनन - ओवी २१ ते २४
अध्यात्मातील प्रधान समस्या - ओवी २५ ते २९
नाशवंताचे समर्पण - ओवी ३० ते ३५
शिष्याची त्यागास संमती - ओवी ३६ ते ३९