१० उपनिषदे

१० उपनिषदे
(संदर्भग्रंथ -उपनिषदांचा अभ्यास - श्री. के.वि.बेलसरे, त्रिदल प्रकाशन)
उपनिषदे - याला वेदांत म्हणतात. हे वेदांचे उत्तमांग आहे. यात विश्वरचनेचे चिंतन, ब्रह्मस्वरूपाचे संकल्पन, आत्मदर्शनाची साधना यांचा विकास व अर्थविस्तार आहे.

ऋग्वेदीय उपनिषदे -
१) ऐतरेय - गद्य
२) कौषीतकी -गद्य
-----------------
कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदे -
१) कठ - पद्य
२) श्वेताश्वतर - पद्य
३) महानारायण -
४) मैत्रायणी -
५) तैत्तिरीय -गद्य
-----------------------
शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषदे -
१) ईशावास्य -पद्य
२) बृहदारण्यक - गद्य
----------------------------
सामवेदीय उपनिषदे -
१) केन - गद्य
२) छांदोग्य - गद्य
--------------------
अथर्ववेदीय उपनिषदे -
१) प्रश्न -गद्य
२) मुंडक - पद्य
३) मांडुक्य - पद्य
४) जाबाल -
---------------
इतर
पैंगल, नृसिंहतापनी, गोपालतापनी, कैवल्य, वज्रसूचिका, गर्भ, सुबाल, कलिसंतरण

॥श्रीराम समर्थ॥