गृहस्थधर्म

गृहस्थधर्म -
नाम सदा बोलावे, गावे, भावे जनांसि सांगावे ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, नामापरते न सत्य मानावे ॥१॥
नामात रंगुनीया, व्यवहारी सर्व भोग सेवावे ।

हाचि सुबोध गुरुंचा, भोगासंगे कुठे न गुंतावे ॥२॥
आनंदात असावे, आळस भय द्वेष दूर त्यागावे ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, अनुसंधाना कधी ना चुकवावे ॥३॥
गोड सदा बोलावे, नम्रपणे सर्वलोकप्रिय व्हावे ।
हाचि सुबोध गुरुंचा,  भक्तीने रघुपतीस आळवावे ॥४॥
स्वांतर शुध्द असावे, कपटाचरणा कधी न वश व्हावे ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, मन कोणाचे कधी न दुखवावे ॥५॥
माझा राम, सखा मी, रामाचा दास नित्य बोलावे ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, रामापाशी अनन्य वागावे ॥६॥
यत्न कसून करीन मी, यश दे रामा, न दे तुझी सत्ता ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, मानावा राम सर्वथा कर्ता ॥७॥
आचारसंयमाने, नित्य असा नीतिधर्म  पाळावा ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, खेळाऐसा प्रपंच मानावा ।।८॥
दाता राम सुखाचा, संसारा मान तू प्रभूसेवा ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, संतोषा सर्वदा मनी ठेवा ॥९॥
स्वार्थ खरा साधा रे, नित्य तुम्ही नामगायनी जागा ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, मीपण जाळोनिया जगी वागा ॥१०॥
अभिमान शत्रू मोठा, सर्वांना जाचतो सुखाशेने ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, मारावा तो समूळ नामाने ॥११॥
राज्याधिकार येवो किंवा जावो समस्त धनमान ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, भंगावे ना कदा समाधान ॥१२॥
प्रेमात राम रमतो, प्रेमाला मोल ना जगामाजी ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, गुरुरायाला तहान प्रेमाची ॥१३॥
 
॥ जानकीजीवनस्मरण जय जय राम ॥
(श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज की जय)