महाराजांमधील गुणसंपदा

महाराजांमधील गुणसंपदा
[संदर्भ - चरित्र पाने ३४० ते ३५६]
---------------------------------------
१) वाणी
२) तत्वज्ञान
३) त्याग
४) समाजजीवनाचा अभ्यास
५) परमार्थ व प्रपंचाची सांगड
६) उदारता व प्रेमळपणा
७) सुसंस्कृतता
८) गुरुत्वाची लक्षणे
९) अमानीत्व
१०) मार्गदर्शनाची खुबी
११) साधेपणा
१२) लीनता
१३) सहनशीलता
१४) निरलसता
१५) संतोष
१६) आर्जव
१७) जनप्रियत्व
१८) कोणतीही गोष्ट मनापासून करणे
१९) झाल्यागेल्याचा विसर, पुढचा विचार
२०) व्यवहारचातुर्य

॥श्रीराम समर्थ॥